Nõuded

Taotlemisel nõutavad dokumendid

Curriculum vitae
Avalduse blankett

Sõltuvalt taotletavast kutsekvalifikatsioonist võidakse taotlejalt nõuda järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:

  1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
  2. haridust ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendi koopia(d)
  3. täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
  4. portfoolio ja kaks seletuskirja
  5. lisaks nõuda täiendavaid dokumente (tööandja hinnang, väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms)
  6. kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument

Kutseoskusnõuded

Vaata kutse andmise korda.

Kutsestandard kehtib 4 aastat. Vastavalt vajadusele võib standardit muuta enne standardi kehtivusaja lõppu.