Dokumendid

Pensionireform
Eesti Ametiühingute Keskliidu kiri sotsiaalkaitseministrile (14.11.2021)
Eesti Teatriliidu kiri Riigikogu kultuurikomisjonile (06.02.2022)
Riigikogu kultuurikomisjoni vastuskiri (aprill 2022)
Artikkel Postimehes 28.12.2021 (Signe Riisalo vs Peep Peterson)

Etendusasutuste seadus
Eesti Teatriliidu kiri Riigikogu kultuurikomisjonile (07.03.2022)

Kultuur 2030
„Kultuuri arengukava 2021–2030“ (Kultuur 2030) on kultuuri valdkonnas strateegilisi sihte seadev dokument, mis on jätkustrateegiaks dokumendile „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. Arengukava seab konkreetsed eesmärgid valdkonniti ning seob need ressurssidega ehk riigieelarvega. Kultuur 2030 ei ole vaid ministeeriumi töödokument, vaid koos valdkonnaga välja töötatud kogum eesmärke, kuhu tuleb liikuda.
Kultuuri arengukava 2021–2030
Kultuuri arengukava 2021–2030 (lisad 1–4)
Kultuuri arengukava 2021–2030 (lisa 5)

Eesti etenduskunstide valdkonna arengukava  2024–2027

Kultuur 2020
Eesti etenduskunstide arengukava 2013–2020

Teatriliidu loomise dokumendid
1987. aastal moodustati Eesti Teatriühingust Eesti Teatriliit.
1996. aastal moodustasid erialaliidud ja -ühendused Ühinemislepinguga katusorganisatsiooni Eesti Teatriliit ning kinnitasid seda Ühiste huvide deklaratsiooniga.
2001. aastal sõlmisid liikmesorganisatsioonid kokkuleppe, mis määratleb teatriliidu põhikirjaliste ülesannete alusel organisatsiooni igapäevategevuse.