TALO ettepanek 2018. aasta palgaläbirääkimiste kohta

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO teeb kollektiivlepingu seaduse § 7 alusel Vabariigi Valitsusele ettepaneku moodustada TALO liikmeskonna 2018. aasta töötasu alammäära ja töötasustamise tingimuste läbirääkimiste korraldamiseks üleriigilise delegatsiooni.

TALO lähtub läbirääkimiste taotluses eelkõige „Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2016–2019“, „Eesti kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ ja „Noortevaldkonna arengukava 2014–2020“ põhimõtetest.

TALO ja tema esindatavate liikmesorganisatsioonide personaalliikmed võivad ja ka tegelikult on kõik asutus(t)es töötavad isikud. Sellest lähtudes käsitleme läbirääkimiste objektina mitte ainult kõrgharidusega või sellega võrdsustatud haridustasemega ametikohal täistööajaga töötajaid, vaid kõiki antud asutuse toimimiseks rakendatud erialaspetsialistidest töötajaid.

Töötasu alammäära kasvu taotluses arvestatakse rahandusministeeriumi ja Eesti Panga poolt Eesti majandusarengu prognoosides esitatavate andmete ja selgitustega ning üldise majandusolukorraga.

TALO taotleb riigieelarvest töötasu saavate ja riigieelarvest toetatavate (riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused, maakonna raamatukogude seaduse alusel riigilt töötasu saavate töötajate), aga samuti kohalike omavalitsusüksuste haldusalluvuses olevates asutustes töötavate TALO liikmeskonda kuuluvate kõrgharidusega ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötaja minimaalseks töötasu alammääraks 1069 eurot alates 2018. aastast.
  • Taotleme TALO liikmeskonda kuuluvate asutuste töötajate töötasufondi kasvu samas proportsioonis alamtaseme kasvikuga, kuid mitte vähem kui 10% tõusu 2017. aastaks arvestatud tööjõukulude tasemelt.
  • Asutustes, kus on taotletud tase juba saavutatud, peetakse läbirääkimistel eraldi konsultatsioone, eesmärgiga saavutada pooltele sobiv lahendus.
  • Eeltoodud nõude täitmisel tagame töötajate õiglasema kohtlemise olukorras, kus mitmel järjestikusel aastal on toimunud töötasu alamtaseme tõstmine, kuid teiste tasemete ebapiisavad katteallikad on viinud asutuste töötasusüsteemid tasakaalust välja.

TALO läbirääkimiste delegatsioon esindab Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu, Eesti Teatriliidu, Eesti Treenerite Ühenduse, Televisiooni Loometöötajate Ametiliidu, Raadio ja Televisiooni Tehniliste Töötajate Ametiliidu, Eesti Ajakirjanike Liidu ning Eesti Muusika-, Kunsti- ja Kunstidekoolide Töötajate Ametiliidu liikmeid.

TALO peab otstarbekaks alustada töötasu alammäära ja töötasustamise tingimuste kollektiivseid läbirääkimisi üleriigilise tööandjate esindajate delegatsiooniga esimesel võimalusel paralleelselt riigieelarve menetlusgraafikuga.