Teatriliit tegi ministritele ettepaneku ravikindlustuse tagamise kohta loovisikutele

Teatriliit tegi kultuuriminister Indrek Saarele ning tervise- ja tööministrile Riina Sikkutile ettepaneku ravikindlustuse tagamisest loovisikutele, kes on kaetud ravikindlustusega ebaregulaarselt.

Ettepanek on olnud jõus erinevatele ministritele viimased 15 aastat.


Austatud minister

2016. aasta 1. jaanuarist jõustus ravikindlustuse tagamine kuupõhise sotsiaalmaksu summeerimise põhimõttel. Selle seadusemuudatuse elluviimisele kaasaaitamise eest oleme tänulikud Kultuurimisteeriumile ja Sotsiaalministeeriumile.

Nimetatud seadusemuudatus ei lahenda aga loovisikute ja teiste ebaregulaarset sissetulekut saavate isikute ravikindlustuse probleemi optimaalselt. Leiame, et ravikindlustus peaks olema tagatud summeeritult ka järgmistel kuudel, kui ühel kuul laekunud sotsiaalmaks katab ka sellele järgnevate kuude sotsiaalmaksu miinimumi ehk kui töötaja eest makstakse ühes kuus näiteks neljakordne sotsiaalmaksu miinimum, siis kindlustuskaitse säiliks kokku neljaks kuuks. Selline summeerimine tagaks inimeste võrdse kohtlemise.

Kõigil isikutel, sõltumata nende töötamise vormist, peaks olema õigus ja võimalus olla hõlmatud ravikindlustusega, kui nad suudavad oma tööga teenida tulu mahus, mis võimaldab katta kokkulepitud miinimummakse hoolimata sellest, et see jaotub kuude lõikes ebaühtlaselt.

Teatriliit toetab täielikult õiguskantsleri 17.06.2013 märgukirjas toodud seisukohta, mille kohaselt ravikindlustuse tekkimisel vahe tegemine ei ole õigustatud ja on põhiseadusega vastuolus.

Töötamise registri rakendumisega peab olema tehniliselt võimalik ühildada Eesti Haigekassa ning Maksu- ja Tolliameti andmebaasid, millest nähtuks sotsiaalmaksu laekumine kogu aasta jooksul tervikuna ja mis võimaldaks seda aastapõhiselt ajatada ja summeerida. Sellisel juhul oleksid ravikindlustusega hõlmatud kõik isikud, kes saavad tasu, ka töötasu töölepingu alusel, ebaregulaarselt, kuid kelle eest tööandjate või tellijate poolt aasta jooksul makstud sotsiaalmaks võimaldab aasta peale kokku katta kokkulepitud miinimummakse.

Kavandatava pensionireformi kohaselt arvestatakse kindlustusstaaži sotsiaalmaksu laekumise järgi põhimõttel, et kui isik töötab ka ainult ühe kuu kalendriaastas ja saadud tasult makstud pensionikindlustuse osa võrdub või ületab kaheteistkümnekordselt kuutasult makstud sotsiaalmaksu, on tema kindlustusstaažiks sel aastal üks aasta.

Teatriliit palub Teid aidata kaasa, seadustamaks analoogne sotsiaalmaksu summeerimise ja ajatamise võimalus ka isikutele, kes ise tasuvad või kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu ebaregulaarselt, kuid aastane makse katab jooksvaks aastaks kehtestatud miinimummakse.

Eesti Teatriliit