Teatritöötajate töötasu alammäära kokkulepe sõlmitud

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse esimees Ago Tuuling ning kultuuriminister ja üleriigiliste kollektiivläbirääkimiste delegatsiooni juht Rein Lang allkirjastasid täna kultuuritöötajate ja teiste TALO liikmeskonda kuulujate 2014. aasta töötasu alammäära kokkuleppe.


Kokkuleppe kohaselt on alates 1. jaanuarist 2014 kõrgharidusega kõrgharidust nõudval ametikohal täistööajaga töötava riigiasutuse (valitsusasutuste, kui ka hallatavate asutuste) kultuuritöötaja ning sellega võrdsustatud teatrites töötava kutselise eriharidusega töötaja kuu brutotöötasu vähemalt 700 eurot.


"Saavutatud kokkulepe arvestab nii majanduslike võimaluste, kuid teiselt poolt ka vajadustega tagada avaliku teenuse pakkujatele õiglast, motiveerivat ja turukonkurentsile vastavat töötasu, mis on soovituslik kõikidele kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele nende haldusalluvusest või omandisuhtest sõltumata," märkis Ago Tuuling.


Töötasu alammäära üldpõhimõte on sõnastatud ka valmivas dokumendis kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020, mille kohaselt peab kultuuritöötajate töötasu olema Eesti tööturul konkurentsivõimeline, kindlustades spetsialistide järelkasvu. Kõrgharidusega täistööajaga töötaja miinimumtöötasu peaks lähiajal algama Eesti keskmise brutopalga tasemelt.


Kohtumisel leppisid läbirääkijad kokku, et esitavad lähiajal omapoolsed ettepanekud 2015. aasta aluspõhimõtete kohta ning alustavad nende arutelu juba novembrikuu jooksul. Üheks olulisemaks lahendust vajavaks teemaks on tööandjate ja nende ühenduste volitustega esindatus läbirääkimistel.


Kokkulepe saadaval siin.