Teenistujate Ametiitude Keskorganisatsioon TALO seisukoht pedagoogide töötasustamise teemalise debati kohta

Määramatusega on kaasnenud läbirääkimiste venimine, lõputud vaidlused tööandjate määratlemisel eelarvepositsioonide kujundamisel, rahade eraldamisel ning segadused raha hilisemal kasutamisel.
TALO on seisukohal, et kultuuri ja  ja hariduse prioriteetsus eelarves on riigi seisukohalt eksistentsiaalne küsimus.

Väide, et ministeeriumid kui oma haldusalas riigi eelarveraha taotlejad, ei puutu üldse asjasse ja rahanappuse vastu streikida saab oma tööandja (st koolidirektori, muuseumi- või teatrijuhi ) vastu on kõlbmatu.

Riik  tööandjana eraldab tegevustoetuse kaudu palgafondi  nii kohalikule omavalitsusele pedagoogide töötasudeks,  kui ka kultuuriministeeriumi haldusalas olevatele  riiklikele ja  riigi poolt asutatud sihtasutustele.

Tänaseks põhiküsimuseks on kujunenud mitte niivõrd raha kasutamise juriidiline korrektsus, vaid see, kas Eestil on toimiv, tulevikku panustav kultuuri- ja hariduspoliitika, millega kindlustakse meie riigi ja rahva kestmine  ning areng.