Teisipäeval, 9. septembril kell 11.00 toimub Kultuuriministeeriumi saalis TALO liikmeskonna nimel peetavate töötasustamistingimuste ja töötasu alammäära üleriigiliste läbirääkimiste järgmine voor

• esimese valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020 punktis 12 formuleeritud töötasu alammäära tase;  

• teise valikuna - saavutada 2015. aasta töötasu alammäära ja töötasustamistingimuste läbirääkimistel töötasu alammäära tase, mis ei ole väiksem kui samaks perioodiks põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajatele kehtestatav töötasu alammäär; 

• pidada otstarbekaks, et läbirääkimiste lõppdokumendis fikseeritakse lisaks kokkulepitud töötasu alammäära tasemele ka konkreetsed töötasuvahendite mahud sektorite ja/või asutuste lõikes; 

• taotleda, et läbirääkimistele kutsutakse (vähemalt vaatlejatena) kõigi TALO liikmeskonna tööandjate volitatud esindajad, sõltumata nende haldusalluvusest või omandisuhetest; • pidada läbirääkimistel otstarbekaks keskenduda pikemaajaliste (2-3 aasta perspektiivis) kokkulepete saavutamisele; 

• jätkata 2012. aasta 17. oktoobril allkirjastatud Ühiste kavatsuste protokollis fikseeritud põhimõtte – moodustada töögrupp kultuuritöötajate maatriks-palgasüsteemi väljatöötamiseks – arendamist.