Välja on töötatud tantsu erialade riikliku õppekava kavand

Ümarlaual osalejad leidsid, et probleemid nii tantsuhariduse sisulistes küsimustes kui ka tantsualase potentsiaali rakendamises loomingulises ja pedagoogilises tegevuses Eesti Vabariigis on teravad ja vajavad aktiivset tegutsemist.

Olemasolev haridussüsteem ei loo piisavaid aluseid mitmekülgseks arenguks tulevikus - kui tantsust huvituv noor eriala õppima tuleb, siis mitte kõigist ei pea hiljem saama tantsijad. Paljudel tantsijakarjäärist loobujatel või balletikoolist väljalangenutel võib olla pedagoogi, koreograafi või tantsuteoreetiku anne, mis paraku jääb õpingute protsessis piisava tähelepanu ja arenguta. Praegune tantsuõpetuse süsteem koolis ei loo piisavaid aluseid jätkamaks edaspidi kõrghariduse tasandil eelpool nimetatud suundadel. Ümarlaud tegi olukorra muutmiseks järgmised ettepanekud:

1) peame looma alused tantsuharidusele, mis on kaasaegsel tasemel nii õpikeskkonna kui ka sisu poolest, avatud erinevatele traditsioonilistele ja uuenduslikele suundadele ja mis õppejõudude ja juhendajate näol koondab parimad olemasolevad oskused ja teadmised Eesti tantsukultuurist ja ka välismaalt;

2) soovides suurendada õppijate huvi ja lastevanemate usaldust õpingute vastu Tallinna Balletikoolis on lisaks olemasolevale klassikalisele balleti õppekavale vaja reaalselt välja töötada ja rakendada ka kaasaegse tantsu õppekava, mis avardaks balletikoolis õppijate arusaamu tantsukunstist laiemalt, looks paremad eeldused kõrgkooli astumisel ja konkureerimisel tööturul. Vajadus balletihariduse täiendamiseks ja kaasajastamiseks on olnud teemaks mitmetes Mai Murdmaa poolt kirjutatud artiklites.

2011 aasta alguses kinnitas Haridus-ja Teadusministeerium tantsu erialade õppekavade töörühma koosseisus: Marina Kesler - tantsija, repetiitor, koreograaf, lavastaja, RO Estonia; Dmitri Hartšenko - koreograaf, õppejõud Tallinna Balletkoolis, Kutseliste Tantsijate liidu esimees; Anu Ruusmaa – tantsija, koreograaf, õppejõud Viljandi Kultuuriakadeemias; Enn Suve – balletipedagoog, koreograaf, lavastaja, Tallinna Balletikooli direktor; Ago Herkül – balletipedagoog, tantsuteoreetik ja -kriitik, Tallinna Balletikooli kunstiline juht 1966 – 1999; René Nõmmik - Fine5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Tiina Ollesk  - Fine5 asutaja, tantsija, koreograaf, pedagoog, Tallinna Ülikooli dotsent; Mai Murdmaa – koreograaf, pedagoog, balletijuht Estonias aastatel 1974 – 2001; Riina Viiding – Eesti Teatriliidu vastutav sekretär; töörühma juht Anu Tuuksam - Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist.

Tänaseks on töörühma poolt välja töötatud tantsu erialade riikliku õppekava kavand, mis määrab kindlaks balleti (ballet) ja kaasaegse tantsu (contemporary dance) erialade kohustusliku kutseõppe sisu. Õppe sisu on esitatud moodulitena, kirjeldatud õpiväljunditena, samuti on lisatud hindamiskriteeriumid.

Sisuliselt viidi töö käigus praegu kehtiv klassikalise balleti riiklik õppekava vastavusse kutseharidusstandardile ning esmakordselt eesti kutselise tantsuhariduse ajaloos loodikaasaegse tantsukunsti õppekava. Õppekava projekt on saadetud hindamiseks ekspertidele, kelledeks on tööandjate ja erialaühenduste esindajad ning hariduseksperdid.